Өмнөговь аймаг дахь төрийн аудитын газраас 140 ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАД ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРДУУЛЛАА. 2019-02-25


2018 оны санхүүгийн тайлан баталгаажуулах аудит хийж төсвийн цаглабарын дагуу Төсвийн шууд захирагчийн 140 байгууллагад аудитын тайлан, дүгнэлтийг гардууллаа. Төсвийн шууд захирагч 140 байгууллагаас ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ-ийг 128 байгууллагад , ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ-ийг 8 байгууллагад, СӨРӨГ САНАЛ ДҮГНЭЛТ-ийг 4 байгууллагад тус тус өгч ажиллалаа. Аудитаар нийт 23234.6 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрч, аудитын явцад 22491.1 сая төгрөгийн алдааг залруулж ажиллаа.