Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа


Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон хөрш зэргэлдээ Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт нэг өдрийн туршлага солилцох, төлөвлөгөөт аудитуудтай холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгээр аудит хийхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, ололттой талуудаа харилцан санал солилцож цаашид аудитад ашиглах шинэлэг санал санаачлагыг нэвтрүүлэх үр дүнтэй хэлэлцүүлэг болсон талаар 2 аймгийн дарга, тэргүүлэх аудиторууд цохон тэмдэглэж уламжлалт ажил болгох нь зүйтэй хэмээн үзлээ. Мөн аудиторуудыг аудитын явцад солилцоогоор ажлуулах нь аудитын үр дүнд сайнаар нөлөөлөх боломжтой гэдэгт санал нэгдлээ.

Энэ дашрамд П.Төвсанаа даргатай Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олондоо баярлаж талархсанаа илэрхийлье.