“ТӨРД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ” хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа


Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээдийн шийдвэр хууль бус болох нь тогтоогдсон тохиолдолд шийдвэрийг хүчингүй болгох, гарсан сөрөг үр дагаврыг арилгах, учирсан хохирлыг буруутай албан тушаалтнаар буцаан нөхөн төлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэхээр тусгасан.

Энэ хүрээнд 2019 оны аравдугаар сарын 21-ны өдөр “Авлигатай тэмцэх газар”, “Үндэсний аудитын газар” хамтран аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх дотоод аудитын нэгжийн албан хаагчид, холбогдох яам агентлагийн асуудал хариуцсан нэгжийн удирдлагуудыг оролцуулан “Төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга зам” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд зохион байгууллаа.

ҮАГ-ын СУГ-ын захирал бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Бундхорол хэлэлцүүлгийг нээж хэлсэн үгэндээ “Төрийн аудитын байгууллага нь төрөлжсөн болон орон нутаг дахь аудитын газруудаараа дамжуулан төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой нийт 6800 гаруй байгууллагад санхүүгийн, гүйцэтгэлийн, нийцлийн аудитыг хийж, дээрх төрлийн алдаа, зөрчил илэрвэл акт албан шаардлагуудыг тавьж улсыг хохиролгүй болгодог. Өөрөөр хэлбэл төсвийн хөрөнгийг үндэслэлтэй төлөвлөж, үр дүнтэй зарцуулж, үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэх, албан тушаалтан төрд үйлдэл, эс үйлдлээрээ хохирол учруулсан эсэхийг шалган тогтоож байгаа. Зөрчлийн талаарх мэдээллийг хяналтын бусад байгууллагуудтай солилцсоноор ижил төрлийн алдаа дутагдал дахин гарахаас сэргийлэх боломжтой” гэдгийг онцолсон юм.

Тус хэлэлцүүлэгт  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Авлигатай тэмцэх газар, Үндэсний аудитын газар, Төрийн албаны зөвлөл, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Улсын ерөнхий прокурорын газар, “Онч шийдэл” ТББ-ын төлөөллүүд “Төрийн байгууллагуудын ажил олгогчийн буруугаас ажлаас халагдсан иргэдийн судалгаа”, “Нийтийн мөнгөний удирдлага, хяналт, зарцуулалт ба хуулийн хийдэл”, “Нийтийн өмчийг хамгаалах эрх зүйн орчин, тулгамдсан асуудал”, “Төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд төрийн аудитын байгууллага болон Төрийн албаны зөвлөлийн үүрэг оролцоо”, “Төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах нь” зэрэг сэдвүүдээр илтгэлүүд тавьж, асуудлыг тоо баримт, мэдээлэлд тулгуурлан ярилцаж, учирч буй хүндрэл бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд санал солилцлоо.