ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн аудитын тайланг Гүйцэтгэлийн аудитын газарт хүргүүлж ажиллалаа.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.СӨБ Тайлан26татах