Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-05-01 Өмнөговь аймаг

Мод тарилаа.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2020-04-06 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан нэгдсэн төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийгдэж буй аудитуудаар сумдад талбар дээр ажиллалаа.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-03-20 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Аймгийн онцгой комисст Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хандив өргөлөө.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

2020-01-17 Өмнөговь аймаг

2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН "ИТГЭМЖЛЭЛ"-ИЙГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

Аудиторуудад болон нягтлан бодогч нарт мэдээлэл хийлээ

2020-01-22 Өмнөговь аймаг

Аудиторуудад болон нягтлан бодогч нарт мэдээлэл хийлээ

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-11-15 Өмнөговь аймаг

Чанарын баталгаажуулалтын алба Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллаж байна

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

2019-11-01 Өмнөговь аймаг

Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн аудитын тайланг Гүйцэтгэлийн аудитын газарт хүргүүлж ажиллалаа.