САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА


Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Прокурорын тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуулиар хүлээсэн үүрэг чиг үүргийн хүрээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, төрийн албанд ажлын хариуцлага сахилга батыг сахин бэхжүүлэх, хууль зөрчсөн аливаа үйлдэл, үйл ажиллагааг таслан зогсоох, төрийн аудитын байгууллагаас тавигдсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд нь хангуулж, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцож, хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Өмнөговь аймгийн Прокурорын газартай “Санамж бичиг” байгууллаа.