ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


Өмнөговь  аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудиторууд болон АЗДТГ-ын НБХэлтсийн мэргэжилтэн Т.Мөнгөнтуул, БСУГ-ын дарга Г.Бат-эрдэнэ, СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн М.Эрдэнэбаатар, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар оролцлоо.