ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


Чанарын баталгаажуулалтын алба Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ажиллаж байна.