Аудиторуудад болон нягтлан бодогч нарт мэдээлэл хийлээ


Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга, Тэргүүлэх аудитор П.Алтанзаяагийн хүсэлтийн дагуу доктор, профессор, монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч Б.Оюунцэцэг багш аудиторууд болон аймаг, сумдын нягтлан бодогч нарт “нягтлан бодогч нарын өнөөгийн тулгамдсан асуудал, цаашдийн дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлага”-аар мэдээлэл хийлээ.