МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЛИЙН АНХААРАЛД


Төрийн аудитын дээд байгууллага буюу Үндэсний аудитын газар нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.5-д “Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ нь Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын дүн нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа эсэх...”-ийг хянаж, дүгнэлт гаргах аудитын бэлтгэл ханган ажиллаж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.6 -д “Нам, эвсэл нь ээлжит сонгуулийн жилийн 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ” гэж заасан.

Өөрөөр хэлбэл нам, эвслээс мөрийн хөтөлбөр ирүүлэх хугацаа 03 дугаар сарын 24 -ны өдрөөр дуусгавар болно.

Улс төрийн нам, эвсэлд хүргүүлсэн албан бичгийг энд дарж үзнэ үү.

Мөрийн хөтөлбөрийг Үндэсний аудитын газрын Нийцлийн аудитын газар /Засгийн газрын 4 дүгээр байр 4 давхар 407 тоот/ -т хүлээн авна.

Утасны дугаар : 51261729