ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР


Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан нэгдсэн төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийгдэж буй аудитуудаар сумдад талбар дээр ажиллалаа.