ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2019-06-20 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь төрийн аудитын газар 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ, аудиторуудын ажлыг дүгнэн тайланг Үндэсний аудитын газарт цахимаар болон цаасаар хугацаанд нь хүргүүллээ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

2019-06-18 Өмнөговь аймаг

“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

Мод тарилаа.

2019-05-13 Өмнөговь аймаг